Untitled Document
 
Untitled Document
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
เมนูหลัก
ปรัชญา/พันธกิจ
หลักสูตรการจัดการการคลัง
นักศึกษารปบศูนย์ศรีสะเกษรุ่น2
นักศึกษา รปม รุ่น3 (การปกครองท้องถิ่น)
นักศึกษาศูนย์ยโสธร รุ่นที่ 2 (รัฐประศาสนศาสตร์)
นักศึกษา รปม รุ่นที่ 1 (ปกครองท้องถิ่น)
รัฐประศาสนศาสตร์(รปบ.ศูนย์ศรีสะเกษ) รุ่น 2
นักศึกษา รปม รัฐประศาสนศาสตร์รุ่น 2
นักศึกษา รปบ รุ่น 3 (การปกครองท้องถิ่น)
นักศึกษา รปบการคลัง
นักศึกษา รป.บ. รุ่นที่ 4
ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ
ลิงค์อื่นๆที่น่าสนใจ

Kiss มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Smile ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

Kiss เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

Kiss องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Embarassed สำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดศรีสะเกษ

Smile ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอทั่วประเทศ

Kiss รัฐสภาไทย

Embarassed สภาอุสาหกรรมจังหวัด

Kiss ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมวลภาพกิจกรรม
สปป.ลาว 8-10 ต.ค. 55 (7 รูป)
ปฐมนิเทศ รป.บ รุ่น 4 (7 รูป)
ขึ้นห้องใหม่ ผศ.ดร.เอกพงษ์ (20 รูป)
ภาพการเรียนการสอน (6 รูป)
ไปดูงาน สปปลาว 03-04/08/53 (23 รูป)

 

นักศึกษา รปม รุ่นที่ 1 (ปกครองท้องถิ่น)

นักศึกษา รปม  รุ่นที่ 1  (ปกครองท้องถิ่น)

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

1

5136352101

นายกีรติ     เรืองเจริญอนันต์

2

5136352102

นายเชวงศักดิ์     ประดับศรี

3

5136352103

นายธนิต     เลีศพันธุ์พรหม

4

5136352105

นายธวัชชัย   ศรีผกาแก้ว

5

5136352107

นายนาสิทธิ์     แก้วคำ

6

5136352108

นายปิยะวัฒน์     บุญยิ่ง

7

5136352109

นายพงษ์สิทธิพงษ์    นามวงค์

8

5136352111

นายไพศาล   สิงห์โตทอง

9

5136352112

นายรชญ์ชนินท์    วิชาเกตุ

10

5136352113

จ.ส.อ.เสิศฟทธิชัย     ราชาดี

11

5136352114

นายสมปอง     วงค์ประเทศ

12

5136352115

นายสันติพงษ์      นามวงค์

13

5136352116

นายสุรพล  คุณภักดี

14

5136352117

ค.ต.เสรี     กันหาสุข

15

5136352118

ค.ต.ภราดร    ศรีมงคล

16

5136352119

นางสาวกัญจนา     ธัญญาหาร

17

5136352122

นางสาวจันสุดา      จันโท

18

5136352123

นางสาวจุไรรัตน์      ทองจรัส

19

5136352125

นางสาวทองขัน    ทองปัญญา

20

5136352126

นางสาวนุจรินทร์     อำนาจวงษ์

21

5136352127

นางสาวเพ็ญประภา     ต้นวงศ์

22

5136352128

นางพิณรัตน์      มารวิชัย

23

5136352129

นางสาววนิดา  ปกป้อง

24

5136352130

นางวรารัตน์    ไชยสิทธิ์

25

5136352132

นางสาวสมพร   ทมาศเก้ง

26

5136352133

นางอุทัย        สัตนาโค

27

5136352132

นางสมพร   ทมาศเก้ง

28

5136352133

นาอุทัย   สัตนาโค

29

5136352134

นางอัญชนา       แสงสุนานนท์

30

5136352135

นายจิรโรจน์    ศรีสินธวารักษ์

31

5136352136

นายปฐมพงษ์     ผลสุข

32

5136352137

สิบเอกชญานิน   โสดามุข

34

5136352139

นางทองม้วน     สิมมาน

35

5136352141

นางสาวยุพิน  พลาบุตร

36

5136352142

นางประทิน   หลาวทอง

37

5136352143

นายเอกศิษฐ์        เลิศกิจธนนั้นท์

38

513635244

จ่าสิบตำรวจปริญญา   กิ่งสกุล

39

5136352145

นายนพดล    ไชยสิทธิ์

 

 

 

 

 

 
     
Untitled Document